صفحه اصلي
آخرين خبر ها
درباره ما
تاريخچه معدن
زمين شناسي معدن
كارخانه
كنترل كيفيت
معرفي محصول
موارد مصرف
ساير لينكها
 
 
#FFFFFF

 

موارد مصرف

 

تهيه كودهاي فسفاته از كلسيم فسفات

اسيد فسفريك 
سـوپـر فسفـات ســاده
سـوپـر فسفـات تريپــل
سـوپـر فسفـات غنـي شــده
تري پولي فسفات سديم
سـوپـر فسفـات اوليـه آمـونيـاكـي شــده
سـوپـر فسفـات غليـظ آمـونيـاكـــي
دي كلسيــم فسفــات
فسفـات هـاي آمـونيــوم
نيترات آمونيوم فسفات
آمـونيـوم پلـي فسفــات
فسفـات پتـاسـيــم
فسفـات منيـزيـم آمـونيــوم

[بازگشت]

 
Copyright 2004-2008 Iran Esfordi Phosphate, All rights reserved.
powered by:
بتسا