صفحه اصلي
آخرين خبر ها
درباره ما
تاريخچه معدن
زمين شناسي معدن
كارخانه
كنترل كيفيت
معرفي محصول
موارد مصرف
مزایده ها و مناقصه ها
ساير لينكها
  

 

 

 

 

 

 

کنترل کیفیت

 

كنترل كيفيت

مجتمع فسفات اسفوردي به منظور نظارت بر كيفيت محصول توليدي داراي واحد كنترل كيفيت مي باشد كه اهم وظايف اين واحد عبارتند از :


1-  نظارت بر واحد معدن به منظور كنترل عيار و دانه بندي خوراك ورودي از طريق اجراي طرح اختلاط مناسب .
2- نظارت بر واحد توليد به منظور كنترل كليه پارامترهاي مؤثر بر كيفيت از طريق كنترل نقاط مختلف خط توليد و نمونه گيري از آنها .
3- بررسي و تصديق محصول خريداري شده و ارزيابي تأمين كنندگان از طريق كنترل و نظارت بر مواد اوليه خريداري شده مؤثر بر كيفيت .
4- ترسيم نمودارهاي كنترلي مختلف و تجزيه و تحليل داده ها به منظور انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و كنترل محصول نامنطبق .
5- ارتباط مؤثر با مشتري به منظور دريافت نقطه نظرات آنها در راستاي تحقق اصل مشتري مداري .

 

 

   

اين واحد با بهره گيري از كارشناسان مجرب و امكانات موجود از جمله آزمايشگاه مجهز به دستگاههاي پيشرفته (جذب اتمي A.A، XRF ، UV و …  ) وظايف خويش را محقق مي سازد .

آزمايشگاه داراي سه بخش اصلي مي باشد كه عبارتند از
بخش نمونه گيري و آماده سازي نمونه ، بخش كانه آرائي و بخش آزمايشگاه شيمي .

در بخش نمونه گيري و آماده سازي نمونه ، به طور مرتب از مراحل مختلف توليد و همچنين بارگيريهاي انجام شده ، نمونه هايي اخذ و بعد از آماده سازي به بخش شيمي ارسال مي گردد .
در بخش شيمي نمونه ها مورد تجزيه شيميايي قرار گرفته و درصد P2O5 , Fe , Mg , SiO2 آنها مشخص و گزارش مي گردد .
هرگونه تغيير در خوراك ورودي كارخانه و داروهاي مورد استفاده در چرخه توليد در بخش كانه آرائي بررسي و شرايط بهينه جهت توليد محصول با كيفيت به مديريت بهره برداري اعلام مي شود .

در راستاي فعاليت هاي واحد كنترل كيفيت و در ارتباط مؤثر با ساير واحدها ، مجتمع فسفات اسفوردي موفق به كسب گواهينامه هاي بين المللي:

(گواهينامه حفظ محيط زيست)  ISO 14001:2004

(گواهينامه سيستم مديريت كيفيت)   ISO 9001:2008

(گواهينامه سيستم مديريت ايمني و بهداشت) OHSAS 18001:2007

گرديده است .

تمديدات جهت حفظ و نگهداري مرغوبيت محصول:

    
            

 

Copyright 2004-2014 Iran Esfordi Phosphate, All rights reserved.
powered by:
بتسا