صفحه اصلي
آخرين خبر ها
درباره ما
تاريخچه معدن
زمين شناسي معدن
كارخانه
كنترل كيفيت
معرفي محصول
موارد مصرف
ساير لينكها
  

 

 

 

 

مــــوارد استفـــاده فسفــات

تهيــــه اسيد فسفــــــــــريك 
صنــايــع توليـــد كـودهـاي شيميـائي
صنــايـع خــوراكي
صنايـع غـذايـي دام وطيــور
داروســازي
خميـــر دنــدان
پاك كننــده هـا
حشــره كشهـا
صنــايـع رنـــگ
فــولادهـاي ضــد زنـگ
صنــايــع عكـــاســي
كبريت هاي بي خطر
صنايـع نظامـي براي تهيـه گلولــه هاي منــور
وسـايل آتــش بـازي و ادوات شبنمــا

موارد مصرف

نياز صنايع كشورمان به فسفات :
متداولترين روش استفاده از سنگ فسفات تبديل آن به اسيد فسفريك و سپس مصرف در صنايع مرتبط است.

در حال حاضر مجموعه نياز كشور به P2O5 ساليانه حدود 1000000 تن است كه تقريبا“ كل آن از طريق واردات تامين ميشود.

حدود 3/83 % در صنايع كود شيميائي

حدود 6/5 % در صنايع شوينده

3/3 % در صنايع غذائي دام و طيور

8/7 %   در صنايع خوراكي ، آبكاري، رنگ، داروئي وغيره


اگر چه محصول فسفات اسفوردي بخشي از نياز كشور را تامين مينمايد اما با توجه به وجود ذخاير فسفات در كشور ميتوان در آينده به خود كفائي در اين بخش اميدوار بود.

مجتمع عظيم فسفات اسفوردي در خدمت توليد، سازندگي و شكوفايي اقتصاد كشور است. تلاش و سخت كوشي مهندسان، معدنكاران، كارشناسان و كارگران معدن فسفات اسفوردي قابل تقدير و سپاس است.

 

pdf دانلود فایل pdf موارد مصرف و مورد استفاده فسفات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright 2004-2014 Iran Esfordi Phosphate, All rights reserved.
powered by:
بتسا